MÁY DÒ KIM LO?I H?T B?T


Máy dò kim lo?i k? thu?t s?, chuyên dung cho b?t, h?t ho?c hình d?ng khác.


MÁY DÒ KIM LO?I IMD-I-P

  • Thi?t k? nh? g?n, ti?t ki?m không gian
  • Cung c?p nhanh c? c?u lo?i b?, gi?m lãng phí nguyên li?u
  • Phù h?p ph?m vi yêu c?u GMP, d? dàng tháo d?, lau r?a
  • Thi?t k? m?ch ???c c?i thi?n, ?n ??nh và nh?y h?n so v?i d?ng analog truy?n th?ng
  • K?t c?u máy thi?t k? ??c bi?t, có hi?u qu? tránh các y?u t? tác ??ng bên ngoài nh? rung ??ng, ti?ng ?n và hi?u ?ng s?n ph?m

MàHI?U

IMD-I-P

????ng kính ?ng

[mm]

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D  [mm]

L?u l??ng

S/P

t/h2

Ph??ng th?c

c?nh báo

Ngu?n

khí yêu

c?u

?i?n ngu?n

V? máy

?? nh?y*

?d [mm]

Fe

SUS

50

486

182

696

661

1

C?n g?t t? ??ng

lo?i tr?

0.5Mpa?

AC220V

(Ho?c

khác)

Inox

304

0.5

1.0

75

486

224

738

665

3

0.5

1.2

100

537.5

256

882

665

5

0.7

1.5

150

666

324

1032

665

10

0.8

1.5

  • *Ghi chú 1:B?ng thông s? d?a trên máy không t?i, th?c t? thay ??i tùy theo ?nh h??ng s?n ph?m , môi tr??ng ho?c do v? trí kim lo?i tr?n l?n vào s?n ph?m
  • *Ghi chú 2: L??ng dò ra m?i gi? liên quan ??n t? tr?ng s?n ph?m, s? li?u này t??mg ??i v?i v?t th? (n??c) m?t ?? là 1000kg/m³
  • *Ghi chú 3: B?ng thông s? trên là thông s? tiêu chu?n, ??i v?i kích th??c khác và yêu c?u ??c bi?t, có th? ???c tùy ch?nhImages