MÁY DÒ KIM LO?I N??C CH?M


Tính ?n ??nh & nh?y bén c?c cao, thích h?p dùng cho s?n ph?m l?ng &bán l?ng, n??c ch?m, n??c s?t.


MÁY DÒ KIM LO?I IMD-I-L

  • Thích h?p cho vi?c l?p ??t trong b?t k? h? th?ng ???ng ?ng kín, cài ??t k?t n?i ch?t k?p nhanh chóng.
  • ?ng bên trong làm b?ng nh?a th?c ph?m Teflon, ch?u nhi?t cao.
  • Thi?t k? không nh?ng chính xác và hi?u qu?, cho c? s?n ph?m l?ng t?c ?? cao, mà còn lo?i b? nh?t ch?m, làm gi?m thi?t h?i v?t ch?t.


MàHI?U

IMD-I-L

Quy cách

50L

50

63

80

???ng kính ?ng

50mm

50mm

63mm

80mm

?? nh?y*

Bi s?t

?0.5mm

?0.5mm

?0.6mm

?0.8mm

Inox 304

?1.2mm

?1.2mm

?1.5mm

?2.0mm

Ch?t li?u ?ng trong

Nh?a Teflon dành cho th?c ph?m

Ph??ng th?c c?nh báo

Van t? ??ng th?i

Ngu?n khí

0.5Mpa?

?i?n ngu?n

AC220V?ho?c khác?

Ch?t li?u v? máy

Inox?SUS304?

  • *Ghi chú 1: B?ng thông s? d?a trên máy không t?i , th?c t? thay ??i tùy theo ?nh h??ng s?n ph?m , môi tr??ng ho?c do v? trí kim lo?i tr?n l?n vào s?n ph?m
  • *Ghi chú 2: L??ng dò ra m?i gi? liên quan ??n t?c ?? dòng ch?y
  • *Ghi chú 3: B?ng thông s? trên là thông s? tiêu chu?n, ??i v?i kích th??c khác và yêu c?u ??c bi?t, có th? ???c tùy ch?nhImages