CÂN TR?NG L??NG PHÂN LO?I ?A C?P


T? ??ng phân c?p tr?ng l??ng dây chuy?n x??ng s?n xu?t và dây chuy?n ?óng gói liên t?c.

Thích h?p cho ngành th?y h?i s?n, gia c?m, th?c ph?m ?ông l?nh.

 

CÂN TR?NG L??NG IXL-SG

 

  • Thay th? nhân công, ti?t ki?m giá thành nâng cao hi?u su?t
  • Dùng cân tr?ng l??ng thay th? nhân công phân lo?i, gi?m thi?u giá thành nhân công, nâng cao & ?u hóa hi?u qu? s?n xu?t
  • C? c?u lo?i tr? chính xác hi?u qu? cao & ph?m vi ?a n?ng l??ng
  • Cung c?p nhi?u lo?i c? c?u lo?i b?, ?áp ?ng vi?c lo?i b? ph? li?u cho nhi?u lo?i s?n ph?m & t?c ?? s?n xu?t
  • Máy tiêu chu?n có th? thi?t l?p ???c 9 lo?i ph?m vi tr?ng l??ng (có th? ch?n l?a 11 ph?m vi)

 

MàHI?U

IXL-SG-160

IXL-SG-230S

IXL-SG-230L

IXL-SG-300

Ph?m vi cân n?ng

10~600g

20~2000g

20~2000g

50~5000g

B???c nha?y sô? 

0.05g

0.1g

0.1g

0.2g

?ô? chi?nh xa?c (3??

0.4g

0.8g

0.8g

1.5g

T?c ?? phân lo?i*

200c/min

160c/min

130c/min

110c/min

T?c ?? b?ng t?i

60m/min

60m/min

60m/min

60m/min

S?n ph?m

R?ng W

150mm

220mm

220mm

290mm

Dài L

200mm

250mm

350mm

400mm

Bàn cân

R?ng W

160mm

230mm

230mm

300mm

Dài  L

280mm

350mm

450mm

500mm

Ph??ng th?c ch? th? thao tác

Màn hình c?m ?ng LCD 7”

S? l??ng l?u tr? s?n ph?m

100 lo?i

C?p s? tr?ng l??ng

12?ho?c 11?

B? trí phân lo?i

L?a ch?n b? trí phân lo?i

?i?n áp

AC220V?ho?c khác?

Câ?p ba?o vê?

IP30/IP66

Ch?t li?u máy

Inox ?SUS304?

 

*Ghi chú: T?c ?? phân lo?i có th? thay ??i tùy theo kích th??c s?n ph?mImages