MA?Y DO? X-QUANG DU?NG CHO CA?C LOA?I HA?T


Chuyên du?ng v??i ca?c loa?i sa?n phâ?m r??i ra?c ????c tiê?n ha?nh kiê?m tra di? vâ?t toa?n diê?n tr???c khi ?o?ng go?i, thi?ch h??p v??i qua? ha?ch, l??ng th??c, ke?o, ha?t cao su, viên nang, viên ne?n.


MA?Y DO? X-QUANG TXR-P

Kiê?m tra ha?ng loa?t, phô?i h??p loa?i bo? ha?ng loa?t

  • ??i v?i m?t dây chuy?n s?n xu?t nhiê?u dây chuyê?n song song, t? m?t máy do? ti?m, thu nho? không gian s?n xu?t và gi?m chi phí thi?t b?
  • ??i v?i s?n ph?m r??i ra?c thông qua b?ng ta?i , la?m cho dây chuyê?n sa?n xuâ?t phân ca?ch tha?nh da?y sô?, tìm th?y di? vâ?t cu?a mô?t dây chuyê?n tiê?n ha?nh thao ta?c loa?i bo? , gia?m thiê?u l???ng phê? liê?u hiê?u qua?.

MA? HIÊ?U

TXR-4080P

Nguô?n  X-QUANG

MAX. 80kV, 100W/210W

?ô? rô?ng do? l??n nhâ?t

400mm

Chiê?u cao do? l??n nhâ?t

50mm

?? nh?y *

Bi Inox ?0.3mm, Dây Inox ?0.2*2mm

Tô?c ?ô? b?ng ta?i

10-70m/min

Môi tr???ng la?m viê?c

Nhiê?t ?ô?: -10~400C (Ph??ng th??c la?m la?nh: ?iê?u ho?a công nghiê?p)

?ô? â?m: 30-90%, không kê?t s??ng (Khô?ng chê? ?ô? â?m: ma?y hu?t â?m)

M??c pho?ng X-QUANG

< 1 ?Sv/h

Ph??ng th??c pho?ng hô?

????ng dâ?n nô?i bô?: Ba?n pho?ng hô? inox (co? thê? tha?o d??)

????ng dâ?n hai bên: Vo? chu?p pho?ng hô? inox (co? thê? tha?o d??)

Bô? loa?i sa?n phâ?m

Mô?t ????ng dâ?n/bô?n ????ng dâ?n câ?n ga?t loa?i bo?

Nhiê?u ????ng thô?i khi? loa?i tr?? (nhiê?u nhâ?t 64 ????ng)

Nguô?n khi? a?p

0.6~0.8MPa

?iê?n nguô?n

AC220V , 1.5kVA Max, 50/60Hz

Câ?p ba?o vê?

IP66

Châ?t liê?u ma?y

Inox 304?SUS304?

*Ghi chu?: Thông sô? mô ta? trên d??a va?o ti?nh tra?ng ma?y trô?ng, ?ô? nh?y d??a va?o kê?t qua? khi cha?y sa?n phâ?m th??c tê?Images