MÁY DÒ X-QUANG SONG N?NG


Chuyên do? x??ng, ma?nh v?? cu?a thi?t co?n so?t la?i trong lu?c gia công

Nh? gia công th?t gà, thích h?p dùng cho dò tìm m?nh v?n x??ng còn sót l?i trong th?t gà nh?: x??ng ?òn, x??ng qu?t g?p, x??ng bã vai.


MÁY DÒ X-QUANG TXR-BDE

  • S? d?ng k? thu?t dò X-Quang song n?ng, ?? nh?y dò tìm và t? l? phát hi?n m?nh v?n cao h?n so v?i máy ??n n?ng truy?n th?ng
  • Phân bi?t ???c m?t ?? và ti?p c?n d? v?t nh? cao su, x??ng
  • Không ch?u ?nh h??ng c?a s?n ph?m l?i l?m & ch?ng chéo

MàHI?U

TXR-4080BDE

Ngu?n X-Quang

MAX. 80kV, 320W

?? r?ng dò l?n nh?t

400mm

Chi?u cao dò l?n nh?t

100mm

?? nh?y*

Bi inox ?0.3mm, Dây inox ?0.2*2mm

T?c ?? b?ng t?i

10-40m/min

Môi tr??ng làm vi?c

Nhi?t ??: -10~40oC (Ph??ng th?c làm l?nh: ?i?u hòa công nghi?p)

?? ?m: 30-90% không k?t s??ng. (Kh?ng ch? ?? ?m: máy hút ?m)

M?c phóng X-Quang

< 1 ?Sv/h

Ph??ng th?c phòng h?

Rèm phòng h? (Có th? tháo d?)

Ph??ng th?c c?nh báo

Ch?n l?a c?nh báo âm , ?èn, ng?ng máy, lo?i tr?

?i?n ngu?n

AC220V , 1.5kVA Max, 50/60Hz

Câ?p ba?o vê?

IP66

Ch?t li?u máy

Inox 304?SUS304?

*Ghi chu?: Thông sô? mô ta? trên d??a va?o ti?nh tra?ng ma?y trô?ng, ?ô? nh?y d??a va?o kê?t qua? khi cha?y sa?n phâ?m th??c tê?Images