MÁY DÒ KIM LO?I B?NG T?I


MÁY DÒ KIM LO?I K? THU?T S?

Thích h?p dùng cho ngành th?y s?n, th?t, d?a chua, mì, hoa qu? s?y, rau qu?, nguyên

li?u hóa ch?t, d??c ph?m, m? thu?t, ?? ch?i tr? em.


MÁY DÒ KIM LO?I IMD-I

Ki?m tra d? v?t t? th?c ph?m (?óng gói ho?c không ?óng gói), bao g?m kim lo?i ?en (s?t),

kim lo?i màu (??ng, nhôm) và inox, k? c? lá nhôm và bao bì kim lo?i m?ng.

  • Ki?m tra ?n ??nh & nh?y bén

  • Ch?c n?ng t? thi?t l?p
  • Ch?c n?ng nhân tính hóa
  • Toàn máy ch?ng b?i và n??c, d? v? sinh

MÁY DÒ KIM LO?I IDM-II

S? d?ng k? thu?t x? lý m?t g??ng thép không g?, ki?m tra trên c? s? hình ch? I, ph?i h?p khai thác

??c quy?n ch?c n?ng phase checkin, và ch?c n?ng t? ??ng hi?u ch?nh cân b?ng, nâng cao ?? nh?y

và ?n ??nh, ph?m vi ki?m tra r?ng h?n, ??c bi?t ??i v?i s?n ph?m hàm l??ng mu?i, n??c cao,

??u ??t ???c hi?u qu? cao.

  • Thêm ch?c n?ng m?i

  • K?t c?u ph?n c?ng ?u hóa
  • Ch?c n?ng nhân tính hóa


MàHI?U

IMD-I

IMD-II

Quy cách

4008?4012?4015?4018

5020?5025

4008?4012?4015?4018

5020?5025

?? r?ng thông qua

400mm

500mm

400mm

500mm

Chi?u cao thông qua

80mm?120mm

150mm?180mm

200mm

250mm

80mm?120mm

150mm?180mm

200mm

250mm

?? nh?y

Bi Fe

?0.5mm??0.6mm

?0.7mm??0.8mm

?1.0mm

?1.2mm

?0.5mm??0.6mm

?0.7mm??0.8mm

?1.0mm

?1.2mm

Bi inox

304

?1.0mm??1.2mm

?1.5mm??2.0mm

?2.0mm

?2.5mm

?0.8mm??1.0mm

?1.2mm??1.5mm

?1.5mm

?2.0mm

?? r?ng b?ng t?i

360mm

460mm

360mm

460mm

T?i tr?ng

10kg

100kg

10kg

100kg

Ph??ng th?c hi?n th?

LED

LED?l?a ch?n c?m ?ng FDM?

Ph??ng th?c thao tác

KEY

KEY (l?a ch?n c?m ?ng)

Hình d?ng máy

??u dò cong (L??a cho?n: ??u b?ng)

??u dò b?ng

S? l??ng l?u tr? s?n ph?m

52 lo?i s?n ph?m

S?n ph?m ?óng gói

Bao bì theo tiêu chu?n nh?a ho?c gi?y, bao bì kim lo?i (màng nhôm)

Ch?t li?u b?ng t?i

Dây PVC chuyên dùng cho ngành th?c ph?m (Dây PU. bàn xích)

T?c d? b?ng t?i

C? ??nh 25m/phút (Có th? l?a ch?n t?c ?? khác)(n?u c?n ?i?u ch?nh t?c ??,có th? l?p

thêm b? bi?n t?n)

Ph??ng th?c c?nh báo

C?nh báo ng?ng máy (?èn c?nh báo, có th? ch?n l?p ??t lo?i tr? )

?i?n ngu?n

AC220V (Ho?c khác)

C?p b?o v?

IP30/IP66

Ch?t li?u máy

Inox 304


*Ghi chú 1: B?ng thông s? d?a trên máy không t?i, th?c t? thay ??i tùy theo ?nh h??ng s?n ph?m,  môi tr??ng ho?c do v? trí kim lo?i tr?n l?n vào s?n ph?m

*Ghi chú 2: B?ng thông s? trên là thông s? tiêu chu?n, ??i v?i kích th??c khác và yêu c?u ??c bi?t, có th? ???c tùy ch?nh
Images