MÁY DÒ X-QUANG - SONG QUANG


Thi?t k? chuyên d?ng v?i s?n ph?m hình th?c ??ng, thích h?p cho ?? h?p, ?? nh?a, ?óng h?p d?ng ??ng

 

MÁY DÒ X-QUANG TXR-BDX

  • S? d?ng h? th?ng hình ?nh 2 l?p, th?c hi?n ki?u ch?p dò ngang 2 góc nhìn, tránh ?i?m mù.
  • Phân vùng thông minh, ??m b?o ki?m tra chính xác khi các v?t ch?a bên trong không cùng v? trí.
  • ?a ch?c n?ng, ??ng b? ti?n hành ki?m tra d? v?t, ki?m tra n?p ??y, m?c n??c, bao bì b? h? h?ng.

 

MàHIÊ?U

TXR-2080BDX

Ngu?n X-Quang

MAX. 80kV, 210W/?ng tube

Chi?u r?ng dò l?n nh?t

200mm

Chi?u dài l?n nh?t

250mm

?? chính xác*

Bi inox ?0.4mm, dây inox ?0.3*2mm

T?c ?? b?ng t?i

10-70m/min

Môi tr??ng làm vi?c

Nhi?t ??: -10~40oC (Ph??ng th?c làm l?nh: ?i?u hòa công nghi?p)

?? ?m: 30-90% không k?t s??ng (Kh?ng ch? ?? ?m: máy hút ?m)

M??c pho?ng X-Quang

< 1 ?Sv/h

K?t c?u lo?i b?

C?n g?t lo?i b?

Ngu?n khí áp 

0.6~0.8MPa

?i?n ngu?n

AC220V , 1.5kVA Max, 50/60Hz

Câ?p ba?o vê?

IP66

Ch?t li?u máy

Inox 304?SUS304?

 

*Ghi chu?: Thông sô? mô ta? trên d??a va?o ti?nh tra?ng ma?y trô?ng, ?ô? nh?y d??a va?o kê?t qua? khi cha?y sa?n phâ?m th??c tê?Images