Ti?u s?


TECHIK EUROPA GmbH là m?t công ty v? khai thác k? thu?t và thi?t k? hàng ??u cho n?n t?ng công ngh? cao, thu hút nhân tài hàng ??u trong n??c. Ra s?c phát tri?n theo tiêu chu?n qu?c t? cho ng??i s? d?ng s?n ph?m phù h?p, chi phí hi?u qu?. Là nhà s?n xu?t máy dò kim lo?i k? thu?t s?, cung c?p các ph??ng án dò tìm dùng cho ngành th?c ph?m, hóa ch?t, d??c ph?m ...(phát hi?n d? v?t kim lo?i, dò d? v?t X-ray, phân tr?ng) , giúp khách hàng phù h?p v?i các yêu c?u ch?ng nh?n và tiêu chu?n v? v? sinh an toàn th?c ph?m nh? HACCP?FDA, b?o v? hình ?nh th??ng hi?u, nâng cao n?ng su?t và ch?t l??ng s?n ph?m.


TECHIK EUROPA GmbH luôn tìm hi?u, phát tri?n & ph?n ??u, mang m?c tiêu tr? thành nhà s?n xu?t thi?t b? dò tìm l?n nh?t toàn c?u.

Tin nhắn
Công Ty:   Tên:
Email: Tin nhắn:

Điện thoại:
Quốc gia:

© Techik Instrument(Shanghai) All rights reserved